> Regulamin BnO

1. ORGANIZATOR

– Stowarzyszenie Sportowe „Runners Team”
– 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej Ciechanów
Koordynator projektu, sędzia główny, budowa tras: Janusz Łazarski

2. PATRONAT

– Nadleśnictwo Ciechanów – Lasy Państwowe

3. TERMIN I MIEJSCE

– 17 czerwca 2023 (sobota)
– Biuro zawodów czynne od godz. 8.00 – namiot Runners Team przy Leśnictwie Ościsłowo
– Teren zawodów – tereny leśne nieopodal miejscowości Ościsłowo
– Start pierwszych uczestników godz. 10.00
– Miejsce – Leśnictwo Ościsłowo (biuro zawodów, start/meta)


4. CEL IMPREZY

– Propagowanie rekreacji poprzez przybliżenie uczestnikom tematyki imprez na orientację jako aktywności dla wszystkich – dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów
– Zaznajomienie uczestników z podstawami topografii i orientacji w terenie
– Organizacja zawodów na orientację i wyłonienie najlepszych uczestników w danych kategoriach
– Promocja „Runners Team” oraz 5MBOT

5. PROGRAM

– 08:00 Otwarcie biura zawodów
– 09:30 Zamknięcie list startowych, zakończenie spraw formalnych
– 09:35 Oficjalne rozpoczęcie i powitanie uczestników,
– 09:40 Odprawa techniczna i szkolenie dotyczące posługiwania się mapą do imprez na orientację
– 10:00 Start zawodów
~10:45 pierwsi zawodnicy na mecie,
~11:00 wydawanie ciepłego posiłku dla zawodników
~13:00 Ogłoszenie wyników zawodów rozdanie pucharów zwycięzcom tras, rozdanie nagród


6. KATEGORIE

A – REKREACYJNA
· Zabawa rodzinna na orientację – trasa długości ok 2 km, 5 Punktów Kontrolnych

B – SPORTOWA:
· „Bieg Średniodystansowy I”– ok. 3 km. bieg indywidualny (dzieci i młodzież w wieku 12 – 18 lat)
· „Bieg Średniodystansowy II” – ok 4 km bieg indywidualny (osoby powyżej 18 lat)

7. KLASYFIKACJE – NAGRODY

– Kategoria REKREACYJNA
· I – III miejsca – rodzina z dziećmi

– Kategoria SPORTOWA
· I – III miejsca dystans I indywidualnie kobiety
· I – III miejsca dystans I indywidualnie mężczyźni
· I – III miejsca dystans II długi kobiety
· I – III miejsca dystans II długi mężczyźni


8. OPŁATY

– dzieci od 12 do 18 lat – 20,00 zł
– osoby od 18 roku życia – 30,00 zł

W kategorii REKREACYJNEJ opłata obowiązuje osobno każdego członka zespołu.

9. PRZEBIEG ZAWODÓW

– Zawody polegają na pokonaniu dowolną drogą trasy z wyznaczonymi punktami kontrolnymi wg przekazanej minutę przed startem mapy (kolejność potwierdzania punktów kontrolnych obowiązkowa).
– Pobyt na Punktach Kontrolnych będzie potwierdzany za pomocą karty SPORTident (SI)- Zawody zostaną rozegrane w na terenie leśnym położonym w okolicy miejscowości
Ościsłowo

10. WARUNKI UCZESTNICTWA

– Uczestnikiem biegów może zostać każda osoba, która wyrazi chęć udziału w imprezie, i wypełni elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach Runners Team (https://runnersteam.pl) i dokona opłaty startowej elektronicznie (przelew) lub w biurze zawodów w dniu zawodów.
– Organizator zakłada limit 100 uczestników.- Uczestnicy zobowiązani są do posiadania karty SI, istnieje możliwość wypożyczenia u organizatora – koszt 3 zł.

Zagubienie karty SI – 200 zł.

Zagubienie karty SIAC – 300 zł.

– Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do dnia 16 czerwca 2023r. włącznie lub do osiągnięcia limitu uczestników.
– Warunkiem udziału w biegach będzie oświadczenie uczestnika, że stan jego zdrowia pozwala na udział w zawodach, oraz że startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej, z tytułu chorób jakie mogą wystąpić w związku obecnością lub uczestnictwem uczestnika w imprezie.
– Dzieci biorące udział w zawodach do 16 roku życia włącznie, wystartują pod warunkiem złożenia przez rodziców lub pełnoprawnych opiekunów pisemnej zgody i oświadczeń o stanie zdrowia dziecka. (druk do pobrania na stronie zawodów lub w biurze zawodów w dniu imprezy).
– Przewiduje się dodatkowe miejsca do udziału w zawodach dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.
– Każdy zawodnik w wieku poniżej 18 lat musi posiadać podczas biegu telefon komórkowy (z naładowaną baterią i środkami na koncie umożliwiającymi wykonanie połączenia).
– Każdy uczestnik musi posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty/legitymacja szkolna, dzieci przed wiekiem szkolnym – oświadczenie rodziców).
– Numery startowe będą wydawane za okazaniem dokumentu tożsamości w biurze zawodów.
– Osoby nie spełniające w/w wymogów nie zostaną dopuszczone przez Organizatora do wzięcia udziału w zawodach.
– W przypadku braku miejsc organizator poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej zawodów.
– Busole / kompasy – we własnym zakresie, organizator nie zapewnia sprzętu.

11. ŚWIADCZENIA

– Każdy uczestnik – zgłoszony w terminie, który wpłaci opłatę i zostanie wpisany na listę startową ma prawo do otrzymania następujących świadczeń:
– Mapa z naniesionymi punktami
– Możliwość udziału w zawodach: szkolenie, bieg, wyniki
– W przypadku uzyskania najlepszych wyników w danej kategorii otrzymanie nagród (Statuetki)
– Pomoc w dotarciu na metę w przypadku zagubienia się.
– Poczęstunek

12. WYNIKI

– Oficjalne wyniki podane zostaną bezpośrednio po zakończeniu zawodów i podliczeniu wyników, w tym samym czasie nastąpi rozdanie statuetek zwycięzcom tras i kategorii.

13. USTALENIA KOŃCOWE

– Zawody rozgrywane są przy użyciu systemu elektronicznego potwierdzania punktów kontrolnych SPORTident.
– Ewentualne protesty oraz zachowania sprzeczne z regulaminem należy zgłaszać Koordynatorowi lub Sędziemu Głównemu w ciągu 60 minut od chwili zejścia z trasy. Po upływie tego czasu, lub po ogłoszeniu wyników, skargi nie będą rozpatrywane.
– Uczestników obowiązują przepisy ochrony przyrody oraz ppoż.
– Ewentualne wcześniejsze zejścia z trasy (bez wszystkich potwierdzeń punktów kontrolnych) należy niezwłocznie zgłaszać Sędziemu Głównemu.
– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną.
– Organizator nie zapewnia przebieralni, szatni, depozytów.
– Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do regulaminu, zapisani uczestnicy którzy się z nimi nie będą zgadzać mają prawo wycofać się w terminie 3 dni od ich wprowadzenia – otrzymają zwrot opłaty startowej.
– Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

14. ZGODY

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:
– Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji imprezy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
– Uczestnictwo w imprezie – zarówno jako zawodnik jak i osoba towarzysząca – jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku, imienia i nazwiska w na stronie internetowej zawodów, w materiałach prasowych, oraz wszelkich materiałach związanych z działalnością Stowarzyszenia Sportowego „Runners Team”.
– Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji o kolejnych podobnych działaniach przez Organizatora oraz o związanej z imprezą ofercie sponsorów imprezy.