> Regulamin Sekcji Sportowych

Regulamin Sekcji Sportowych Stowarzyszenia Sportowego „Runners Team”

Sekcje Sportowe Stowarzyszenia Sportowego „Runners Team” [ SSRT ] * :

– Sekcja Biegowa [ biegi krótko, średnio i długodystansowe ]

– Sekcja Xtreme [ sporty ekstremalne: Duathlon, Triathlon, Maraton, Biegi Ultra, Biegi na Orientację, itp ]

IA. Cel działania Sekcji Biegowej
1.Sekcja biegowa SSRT zrzesza amatorów oraz profesjonalistów, sympatyków biegania, których miejscem zamieszkania jest powiat Ciechanowski.
2.Celem sekcji jest:
– popularyzacja biegania krótko, średnio i długodystansowego jako najprostszej formy ruchu dla zdrowia,
– wspieranie biegaczy w zakresie dostępu do literatury o tematyce biegowej,
– masowy udział zawodników w imprezach biegowych i reprezentowanie klubu oraz Powiatu Ciechanowskiego jako silnego ośrodka amatorskiego biegania,
– dofinansowanie udziału członków klubu w imprezach biegowych organizowanych w Polsce poprzez finansowanie i współfinansowanie przejazdu na zawody wraz z opłata startową.
3.Podstawą finansowania sekcji jest plan finansowy, którego wysokość na każdy rok jest zatwierdzana przez Zarząd SSRT.
4.Sekcja okresowo zorganizuje spotkanie treningowe ze znanym sportowcem reprezentującym dyscyplinę sportową na poziomie krajowym.

IB. Cel działania Sekcji eXtreme
1.Sekcja eXtreme SSRT zrzesza amatorów oraz profesjonalistów, sympatyków sportów ekstremalnych, których miejscem zamieszkania jest powiat Ciechanowski.
2.Celem sekcji jest:
– popularyzacja sportów wymagających dużej sprawności i wytrzymałości fizycznej,
– wspieranie zawodników w zakresie dostępu do literatury o danej dyscyplinie,
– masowy udział zawodników w imprezach sportowych i reprezentowanie klubu oraz Powiatu Ciechanowskiego jako silnego ośrodka amatorskiego sportów ekstremalnych,
– dofinansowanie udziału członków klubu w imprezach sportowych organizowanych w Polsce poprzez finansowanie i współfinansowanie przejazdu na zawody wraz z opłata startową.
3.Podstawą finansowania sekcji jest plan finansowy, którego wysokość na każdy rok jest zatwierdzana przez Zarząd SSRT.
4.Sekcja okresowo zorganizuje spotkanie treningowe ze znanym sportowcem reprezentującym dyscyplinę sportową na poziomie krajowym.

II. Przynależność
1.Sekcje zrzeszają osoby początkujące jak i osoby systematycznie uprawiające biegi i dyscypliny extreme o czym świadczą wyniki uzyskiwane przez członków sekcji podczas zawodów sportowych. Warunkiem przynależności do grupy zaawansowanej jest okazanie przy zapisie udokumentowanych amatorskich startów w imprezach sportowych. Czas uzyskany nie ma znaczenia – liczy się ilość startów, z których wynika aktywność danej osoby.
2.Zawodnik staje się członkiem SSRT po zapoznaniu się z powyższym regulaminem i podpisaniu deklaracji.
3.Od momentu podpisania deklaracji zawodnik ma obowiązek reprezentować SSRT również podczas zawodów, w których bierze udział na własny koszt. Reprezentowanie w tym przypadku oznacza określenie przynależności klubowej w formularzu zgłoszeniowym.
4.We wszystkich zawodach członek SSRT bierze udział na własną odpowiedzialność co poświadcza własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszeniowej, w przypadku osób nieletnich za każdorazową zgodę na piśmie i wzięcie odpowiedzialności za dziecko odpowiedzialni są opiekunowie prawni.
5.Każdy członek stowarzyszenia może należeć do wszystkich lub wybranych sekcji sportowych.

III. Finansowanie zawodników
1. Opłacenie w miarę posiadanych środków finansowych opłaty startowej w imprezach sportowych ustalonych podczas zebrania sekcji w grudniu każdego roku.
2. Wyposażenie zawodnika w klubowy sprzęt sportowy:
– koszulka, spodenki, bluza i kombinezon (strój jednoczęściowy – Duathlon, Triathlon) po podpisaniu deklaracji, koszt lub część kosztów (możliwy sponsoring) ponosi zawodnik.
Po przydzieleniu stroju zawodnik ma obowiązek startowania w koszulce klubowej we wszystkich imprezach finansowanych lub współfinansowanych przez SSRT. Start w innej koszulce niż klubowa będzie interpretowany jako rezygnacja z członkostwa w SSRT i będzie skutkować natychmiastowym zaprzestaniem finansowania startów zawodnika.
3.Sprzęt klubowy zawodnika jest rejestrowany w imiennej karcie wyposażenia zawodnika za potwierdzeniem odbioru.
4.Ze względów finansowych obszarem zainteresowania klubu imprezami sportowymi jest teren Mazowsza oraz imprezy organizowane w odległości do 250km od siedziby SSRT.
Wyjątek stanowią półmaratony i maratony oraz dyscypliny extreme, w których udział zawodników jest ustalany w miarę posiadanych środków finansowych.

IV. Obowiązki zawodnika
1.Systematyczna, samodzielna praca treningowa i osiąganie wyników w miarę posiadanych predyspozycji i możliwości.
2.Zaangażowanie, ambicja i chęć uzyskania jak najlepszego wyniku podczas udziału w każdych zawodach sportowych.
3.Systematyczna praca nad ponoszeniem swoich umiejętności i ciągłe dążenie do poprawiania swoich rekordów życiowych na wszystkich dystansach.
4.Udział w zaplanowanych i finansowanych lub współfinansowanych przez klub zawodach sportowych.
5.Uczestnictwo w spotkaniu podsumowującym sezon sekcji, które odbywa się raz w roku w miesiącu grudzień.
6.Niezwłoczna deklaracja co do udziału w finansowanych lub współfinansowanych przez klub zawodach sportowych, o których zawodnicy są powiadamiani poprzez stronę internetową www.runnersteam.pl. W przypadku nie przesłania informacji do ustalonego terminu klub jest zwolniony z opłaty startowej za zawodnika.
7.W przypadku nie wystartowania we wcześniej zadeklarowanej imprezie sportowej, na
którą klub poniósł koszty w postaci opłaty startowej, koszt opłaty startowej w kolejnej imprezie lub imprezach ponosi sam zawodnik do wysokości kwoty poniesionej przez klub, jeśli nie będzie startował do końca sezonu – zwrot kosztów.
8. Punktualne przybycie na umówioną godzinę zbiórki zarówno w przypadku zorganizowanego wyjazdu na zawody jak i w przypadku ustalonego dojazdu własnego.
W przypadku spóźnienia ze względu na dobro całej grupy klub nie ma obowiązku oczekiwania.
9. Godne reprezentowanie barw SSRT oraz stosowanie zasad Fair Play w rywalizacji sportowej.
10. Reprezentowanie barw SSRT również podczas imprez, w których zawodnik bierze udział na własny koszt.
11. Po przydzieleniu stroju zawodnik ma obowiązek startowania w koszulce klubowej we wszystkich imprezach finansowanych lub współfinansowanych przez SSRT. Start w innej koszulce niż klubowa będzie interpretowany jako rezygnacja z członkostwa w SSRT i będzie skutkować natychmiastowym zaprzestaniem finansowania startów zawodnika.

V. Ewidencja startów
1.Klub prowadzi ewidencję startów zawodników oraz osiąganych przez nich wyników z wszystkich finansowanych i współfinansowanych imprezach sportowych.
2.Ewidencja i uzyskane czasy świadczą o pracy treningowej zawodnika.
3.Zbiorcza ewidencja wszystkich członków jest udostępniana wszystkim zawodnikom podczas zebrania na zakończenie sezonu sportowego w miesiącu grudzień.

VI. Nagrody
1.W celu popularyzacji biegania oraz innych dyscyplin zrzeszających zawodników w ramach działania SSRT, oraz wyzwolenia zdrowej rywalizacji wśród członków sekcji oraz w dowód uznania dla pracy treningowej swoich zawodników klub ustala następujące rodzaje nagród:
– najlepszy zawodnik na krótkich i średnich dystansach (decyduje uzyskany czas na atestowanych dystansach IAAF),
– najlepsza zawodniczka na krótkich i średnich dystansach (decyduje uzyskany czas na atestowanych dystansach IAAF, kategoria ma zastosowanie w przypadku członkostwa minimum 3 zawodniczek)
– najlepszy zawodnik na długich dystansach (decyduje uzyskany czas na atestowanych dystansach IAAF),
– najlepsza zawodniczka na długich dystansach (decyduje uzyskany czas na atestowanych dystansach IAAF, kategoria ma zastosowanie w przypadku członkostwa minimum 3 zawodniczek),
– najlepszy maratończyk (decyduje uzyskany czas na atestowanej trasie 42km),
– za ukończenie pierwszego półmaratonu w barwach SSRT,
– za ukończenie pierwszego maratonu w barwach SSRT
– najlepszy zawodnik w Duathlonie, Triathlonie lub innej dyscyplinie extreme (wg dystansów)
– za ukończenie pierwszej dyscypliny extreme.
Do powyższej klasyfikacji brane są jedynie biegi finansowane przez SSRT.
2.Nagroda ma formę pamiątki – pucharu lub statuetki, a okresem za który dokonuje się podsumowania jest styczeń-grudzień każdego roku.
3.Nagrody są wręczane podczas zebrania sekcji na zakończenie sezonu sportowego w miesiącu grudzień.

VII. Rezygnacja z członkostwa
1. Zawodnik każdej z sekcji może zrezygnować z członkostwa w SSRT w każdej chwili bez podania przyczyny. Obowiązkiem każdego zawodnika jest wówczas poinformowanie koordynatora d/s Sportu RRST lub opiekuna sekcji.
2. Klub może zrezygnować z zawodnika w każdej chwili jeśli w sposób uporczywy, mimo upomnienia nie będzie realizował postanowień niniejszego regulaminu.
3. Udział zawodnika w zawodach finansowanych lub współfinansowanych przez SSRT w innej koszulce niż klubowa jest interpretowany jako rezygnacja z członkostwa ze skutkiem natychmiastowym.* – SSRT – Stowarzyszenie Sportowe „Runners Team”Dokumenty do pobrania: