> Regulamin

Regulamin CrossCountryRun „dla Laury”
Zmiany w regulaminie w związku z zakazem organizacji imprez biegowych
!!! BIEG WIRTUALNY !!!

I. Cel

 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Pomoc dla Laury Paczuła w walce z SMA – Rdzeniowy Zanik Mięśni. 

II.  Organizatorzy

 1. Stowarzyszenie Sportowe „Runners Team”
  ul. Płocka 9
  06-400 Ciechanów
  tel. +48 507 339 717
  e-mail: kontakt@runnersteam.pl
 2. Ciechanowska Eksplozja 4×4
  ul. Klonowa 2
  06-400 Ciechanów
  e-mail: maciej.zerdziewski@wp.pl

III. Biuro Zawodów

 1. Biuro Zawodów mieści się w siedzibie Runners Team,
  tel. +48 507 339 717
  e-mail: kontakt@runnersteam.pl
 2. W dniu zawodów 15 listopada 2020 roku Biuro Zawodów przeniesie swoją siedzibę na linię Startu/Mety: Zajazd TUR, Niestum, ul. Okrężna 35, 06-400 Ciechanów.

IV.  Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się od 15 listopada do 29 listopada 2020 roku w Niestumiu k/Ciechanowa.
 2. Start: godzina 11.00 Zajazd TUR w Niestumiu, ul. Okrężna 35.
 3. Koniec: 29 listopada 23:59 Zajazd TUR w Niestumiu.
 4. Termin, miejsce i trasa CrossCountryRun „dla Laury” mogą ulec zmianie, jak również CrossCountryRun „dla Laury” może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej.
 5. Biegi zmieniają formę na biegi wirtualne

V. Strefy startowe

 1. Zawodnicy ustawią się na starcie w wydzielonych i odpowiednio oznakowanych strefach startowych w kolejności:
 2. – 21,1 km (półmaraton),
 3. – 10 km
 4. – 5 km.

VI. Trasy

 1. Długość trasy 1: 21,097 m.
 2. Długość trasy 2: 10,000 m.
 3. Długość trasy 3: 5,000 m
 4. Trasa obejmuje 1 pętlę (od startu do miejsca nawrotu i na linię mety).
  Trasa może ulec zmianie.

VII. Limit czasu

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 4 godziny (dystans 21,097km).
 2. Zawodnicy, którzy biorą udział w zawodach na krótszych dystansach powinni ukończyć bieg przed upływem limitu na najdłuższym dystansie.
 3. Limit na ukończenie zawodów to 2 tygodnie

VIII. Pomiar czasu

 1. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbędzie się na podstawie czasów rzeczywistych  (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzyma informację zarówno o swoim czasie brutto, jak i czasie netto.
 2. Pomiar czasu odbywać się będzie za pomocą chipów przyczepionych do sznurowadła buta każdego uczestnika. Chipy podlegają zwrotowi.
 3. Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową.
 4. Punkty kontrolne pomiaru czasu na trasie: start, punkt nawrotu, meta. Brak odczytu z chipa na którymkolwiek z punktów kontrolnych może skutkować dyskwalifikacją.
 5. Obsługa punktów kontrolnych pomiaru czasu spisywać będzie numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający bądź zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 6. Zawodnik powinien wykonać „zrzut” ekranu z używanego przez siebie urządzenia pomiarowego, ( smartfon, smartwatch ) i przesłać wraz z podaniem swojego numeru startowego na adres e-mail Runners Team: kontakt@runnersteam.pl
 7. Dystans należy pokonać w jednym podejściu.
 8. Przesłać zdjęcie z trasy biegu na adres j.w.

IX. Punkty odżywiania, sanitarne i medyczne

 1. Punkty odżywiania będą się znajdowały na trasie biegu w okolicach punktu nawrotowego.
 2. Na wszystkich punktach odżywiania znajdą się: woda, napój izotoniczny.
 3. Po ukończeniu biegu, za linią mety zawodnicy otrzymają:
 4. w strefie mety – owoce i napoje,
 5. po opuszczeniu strefy mety – ciepły posiłek (grill).
 6. W pobliżu każdego z punktów odżywiania będą znajdowały punkty medyczne oraz kabiny WC (toalety).
 7. Organizator zapewni opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie biegu.

X. Uczestnictwo

 1. W CrossCountryRun „dla Laury” na dystansie Półmaratonu prawo startu mają tylko te osoby, które najpóźniej w dniu 14 listopada 2020r. ukończą 18 lat.
 2. Na pozostałych dystansach ( 5km i 10km ) nie ma „dolnego” limitu wieku zawodnika.
 3. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby będzie zdyskwalifikowany.
 4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać przypięty numer startowy. Numery startowe muszą być przymocowane z przodu na piersiach lub z przodu na pasie na numery startowe zapinanym na biodrach. Pod karą dyskwalifikacji, niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jego modyfikowanie oraz umieszczenie numeru startowego na plecach. Zawodnikom startującym bez widocznych z przodu numerów startowych grozi dyskwalifikacja.
 5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć przypięty chip. Chip musi być przytwierdzony do lewej lub prawej nogi zawodnika (sznurowadło buta, bądź rzep na kostkę). Umieszczanie chipów w innym miejscu grozi dyskwalifikacją.
 6. Zapisując się na CrossCountryRun „dla Laury” zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.

XI. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych

 1. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych, w Biurze Zawodów w dniu startu na podstawie dokumentu tożsamości lub karty startowej.
  Organizator nie wysyła bierze pod uwagę możliwość przesłania pakietów startowych pocztą, po uprzedniej informacji od zawodnika via e-mail. ani kurierem.
 2. Biuro Zawodów znajdować się będzie na terenie zajazdu Tur w Niestumiu i czynne będzie:
  15.11.2020r. (niedziela) w godzinach 08:00 – 10:30,
 3. Pakiet startowy zawierać będzie:
  kopertę z numerem startowym, chipem do pomiaru czasu, naklejkę z numerem na worek do depozytu, 4 agrafki, Isotonic.
 4. Pakiet startowy będzie można odebrać w siedzibie Organizatora osobiście w godzinach 8.00 – 16.00 do dnia 15 listopada.

XII.  Klasyfikacje

 1. Generalna – kobiet i mężczyzn na każdym z dystansów.
 2. Wiekowa – kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 i więcej lat.

XIII.  Zgłoszenia/opłaty

 1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej https://runnersteam.pl/crosscountryrun-dla-laury/zapisy/ albo osobiście w siedzibie Organizatora lub w Biurze Zawodów.
 2. Termin zgłoszeń online upływa w dniu 28 listopada 2020r. o godzinie 00:00 lub po osiągnięciu limitu opłaconych zgłoszeń.
 3. W dniach 12, 13 i 14 listopada 2020r. zgłoszenia oraz opłaty startowe będą przyjmowane tylko w Biurze Organizatora w godzinach jego otwarcia, a płatność odbywać się będzie jedynie gotówką.
 4. Limit opłaconych zgłoszeń wynosi 250 osób. (strefa czerwona)
 5. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ na rachunek bankowy Organizatora opłaty startowej.
 6. Organizator ustala opłaty startowe w poniższych kwotach:
  – 21,1 km (półmaraton) – opłata 50 zł,
  – 10 km – opłata 35 zł,
  – 5 km – opłata 25 zł,
  zgłoszenia w dniu zawodów + 5 zł.
 7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na imprezy organizowane przez Organizatora w kolejnych latach.
 8. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych rachunków bankowych nie będą zapisywane przez Administratora dokonywanych płatności. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej będą szyfrowane.
 9. Zawodnik może przenieść swój numer startowy na innego biegacza, który jest zapisany, ale nie posiada jeszcze numeru startowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2020r. Aby to zrobić, musi wypełnić formularz do przeniesienia uczestnictwa znajdujący się na stronie internetowej: https://runnersteam.pl/crosscountryrun-dla-laury/zapisy/. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawodników przenoszących swój numer startowy na innego zawodnika.
 10. Organizator nie pośredniczy w rozliczeniach między zawodnikami.

XIV.  Nagrody

 1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymują statuetki.
 2. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (klasyfikowani według czasu netto) otrzymują za I, II, III miejsce zwolnienie z opłaty startowej w kolejnej biegowej imprezie charytatywnej organizowanej przez Stowarzyszenie Sportowe Runners Team, z możliwością przepisania pakietu startowego na inną osobę.
 3. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.

XV. Depozyt

 1. Depozyt znajdować się będzie w oznakowanym namiocie Runners Team w pobliżu mety.
 2. Zawodnicy oddadzą swoje rzeczy do depozytu zapakowane w worki oznaczone numerami startowymi w godzinach pracy Biura Zawodów lecz nie później niż 15 minut przed startem.
 3. Wydawanie worków z depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego do godz. 15.00.
 4. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 5. Za rzeczy nieoddane do depozytu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XVI. Wyniki

 1. Oficjalne wyniki z biegu będą zamieszczone na stronie https://runnersteam.pl/crosscountryrun-dla-laury/wyniki/ po otrzymaniu protokołów z obsługi pomiaru czasu.
 2. Dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, kraj, klub, kategoria wiekowa, drużyna klasyfikowana,  czas netto, czas brutto, kraj, płeć) CrossCountryRun „dla Laury” zostaną zamieszczone w wynikach końcowych biegu na stronie internetowej: https://runnersteam.pl/crosscountryrun-dla-laury/wyniki/ o ile uczestnik wyrazi na to zgodę. W przypadku braku zgody uczestnika na umieszczenie ww. danych, w oficjalnych wynikach umieszczony zostanie wyłącznie numer startowy uczestnika oraz jego czas.

XIX. Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy uczestnicy biegu w czasie jego trwania będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Półmaratonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w CrossCountryRun na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Zawodów oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Zawodnika.
 4. Zabrania się wnoszenia na trasę Zawodów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych zawodników. Na miejsce Zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.
 5. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Zawodach oraz protesty dotyczące wyników CrossCountryRun „dla Laury” można składać e-mailem na adres Organizatora (kontakt@runnersteam.pl) lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby Organizatora w terminie 3 dni od daty zakończenia zawodów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
 7. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie Zawodów odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów CrossCountryRun „dla Laury” jest zabroniona.

Ciechanów, październik 2020r.                                                              

Wydrukuj, wypełnij, przynieś na Start Zawodów