> Regulamin

REGULAMIN

III Duathlon & RunKids – Opinogóra 2022

Dystans sprint (5km-25km-2,5km),

RunKids (200m, 500m, 1000m)

Opinogóra, 24.09.2022 [sobota]

I. ORGANIZATORZY

 1. Stowarzyszenie Sportowe „Runners Team”
 2. Współorganizator – Fundacja „.. bo Jesteś Najważniejszy”
 3. Patronat – Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

II. CEL

 1. Upowszechnienie Duathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Promocja Powiatu Ciechanowskiego w kraju i na świecie.
 3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Ciechanowa i okolic.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Duathlon Opinogóra odbędzie się w dniu 24.09.2022 r. (sobota).
 2. Start, meta i strefa zmian znajdować się będą na terenie przyległym do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz na terenach Gminy Opinogóra Górna

IV. PROGRAM IMPREZY

 1. Piątek, 23.09.2022
  16:00 – 19:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów – muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ul. Krasińskiego 9)
  18:00 spotkanie dla debiutantów (okolice biura zawodów), możliwy objazd trasy rowerowej
 2. Sobota, 24.09.2022
  07:00 – 09:30 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)
  07:00 – 15:30 EXPO oraz inne atrakcje
  07:30 – 9:30 wprowadzanie rowerów do strefy zmian
  09:30 start kategorii wiekowej 1-7 lat – bieg na 200 m
  09:35 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m
  09:40 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km
  10:00 ceremonia wręczania nagród dla dzieci (okolice mety)
  10:15 oficjalne otwarcie DUATHLON OPINOGÓRA 2022
  10:20 odprawa techniczna
  10:30 wspólny start dystans Sprint (indywidualnie i sztafety)
  13:00 zamknięcie trasy
  13:00 – 15:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian
  14:00 – 15:30 ceremonia wręczania nagród
  Program może ulec zmianie!

V. DYSTANS I TRASA

 1. Duathlon Opinogóra rozegrany zostanie na dystansie sprinterskim (5-25-2,5).
 2. Dystans Sprint 5-25-2,5 (drafting dozwolony – rowery do jazdy na czas dozwolone)
  – Bieg pierwszy 5 km (dwie pętle po 2,5 km)
  – Rower 25 km (mała pętla + dwie pętle duże)
  – Bieg drugi 2,5 km (jedna pętla).
 3. Limit czasu ukończenia zawodów – 2 godziny.

VI. BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ul. Krasińskiego 9 (Oranżeria).
 2. Biuro zawodów będzie czynne w piątek 23.09.2022 r. w godzinach 16:00–19:00 oraz w dniu zawodów 24.09.2022 r. w godzinach 07:00–09:30.
 3. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy. Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego, ale zostanie on wydany bez chipa. Po chip zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość nawet bezpośrednio przed startem.
 4. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane w innym terminie oraz nie będą rozsyłane w późniejszym czasie.

VII. SZTAFETY

 1. W ramach Duathlon Opinogóra 2022 będą również rozegrane sztafety. W wyścigu sztafetowym mogą wziąć udział 2-osobowe zespoły bądź 3-osobowe zespoły. W wyścigu sztafet nie ma podziału na płeć i kategorie wiekowe.
 2. W przypadku sztafety 2-osobowej jeden z uczestników pokonuje etapy biegowe, zaś drugi pokonuję dystans kolarski. W przypadku 3-osobowej sztafety każdy uczestnik sztafety startuje w jednej z konkurencji według następującej kolejności: bieg, kolarstwo, bieg.
 3. Start kolejnego zawodnika sztafety odbywa się przy swoim stanowisku rowerowym w strefie zmian z chwilą zakończenia wcześniejszej konkurencji przez poprzedniego uczestnika i przekazania następnemu zawodnikowi sztafety w strefie zmian chipa do pomiaru czasu (po pierwszym biegu zawodnik przekazuje chip zawodnikowi startującemu w etapie rowerowym/po etapie rowerowym zawodnik przekazuje chip osobie biorącej udział w drugim etapie biegowym). Na drugi etap biegowy zawodnik oprócz chipa musi zabrać również numer startowy.
 4. W sztafecie mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat.
 5. Sztafetę zgłasza kapitan, który reprezentuje drużynę, a przy zgłoszeniu zaznacza opcję „Klasyfikacja sztafet” i wpisuje pozostałych uczestników sztafety.
 6. W skład sztafety mogą wejść kobiety i/lub mężczyźni. Dopuszczone będę sztafety mieszane.
 7. Koszt udziału w sztafecie to aktualna cena za udział w zawodach na danym dystansie * ilość zawodników w sztafecie.
 8. Pakiet startowy dla sztafety trzyosobowej to podstawowy pakiet dla zawodnika ze startu indywidualnego oraz 2 dodatkowe medale na mecie, dla sztafety dwuosobowej to podstawowy pakiet dla zawodnika ze startu indywidualnego oraz 1 dodatkowy medal.

VIII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA

 1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana oraz izotonik.

IX. TOALETY PRZENOŚNE

 1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.

X. POMIAR CZASU

 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.

XI. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE

 1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie Sprint (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 16 warunek ukończenia 16 lat w dniu startu)
  K (generalna kobiet)
  K 16 (16-17 lat)
  K 18 (18-29 lat)
  K 30 (30-39 lat)
  K 40 (40-49 lat)
  K 50 (50-59 lat)
  K 60+ (60 lat i więcej)
 2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie Sprint (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 16 warunek ukończenia 16 lat w dniu startu)
  M (generalna mężczyzn)
  M 16 (16-17 lat)
  M 18 (18-29 lat)
  M 30 (30-39 lat)
  M 40 (40-49 lat)
  M 50 (50-59 lat)
  M 60+ (60 lat i więcej)
 3. Klasyfikacje sztafet na dystansie Sprint
  SZ2 (klasyfikacja generalna sztafet 2-osobowych)
  SZ3 (klasyfikacja generalna sztafet 3-osobowych)

XII. NAGRODY

 1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymają pamiątkowe statuetki.
 2. Trzy najlepsze sztafety w rywalizacji zespołów otrzymają pamiątkowe statuetki.
 3. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
 4. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
 5. Każdy zawodnik, który ukończy Duathlon Opinogóra otrzyma okolicznościowy medal.

XIII. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W zawodach Duathlon Opinogóra 2022 na dystansie sprinterskim mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu rocznikowo są szesnastolatkami i starsi oraz przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem i podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia. Ponadto osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Duathlon Opinogóra 2022.
 2. Nie wymagamy licencji Polskiego Związku Triathlonu. Promujemy zdrowy, sportowy tryb życia wśród młodzieży i seniorów.

XIV. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do Duathlon Opinogóra będą przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.runnersteam.pl/duathlonopinogora2022.
  Wchodząc na stronę imprezy i klikając w menu formularz zgłoszeniowy, zawodnik zostanie przekierowany na panel zapisów, które są realizowane przez profesjonalną firmę zajmującą się pomiarem czasu na zawodach sportowych www.sts-timing.pl
 2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej osób nieopłaconych.
 3. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług. (stoisko partnera sportowego zawodów DSO [ odżywki, suplementy itp. oraz sprzęt sportowy, stoisko partnera sportowego zawodów PG Bikes [ sprzęt rowerowy, akcesoria itp. ]).
 4. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnik zostanie przeniesiony na listę startową z potwierdzoną płatnością i zostanie mu nadany numer startowy. Organizator nie informuje oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego.
 5. Obowiązuje limit uczestników 300 osób na dystans sprinterski (limity mogą ulec zmianie).
 6. W przypadku osiągnięcia limitu 300 uczestników na dystansie sprinterskim, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
 7. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie, gdy zwolni się na niej miejsce, o czym zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej i uiszczenia jej w ciągu trzech dni od daty wysłania informacji o zwolnionym miejscu. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
 8. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do dnia 23.09.2022 do godziny 23:59, Zgłoszenia będą przyjmowane także w biurze zawodów (w godzinach pracy biura podanych w punkcie VI.2.), jeśli pozostaną wolne miejsca.
 9. W przypadku zgłoszeń sztafet, zgłoszenia powinien dokonać kapitan, który reprezentuje drużynę, a przy zgłoszeniu wpisuje pozostałych członków sztafety.

XV. WPISOWE

 1. W zawodach Duathlon Opinogóra na dystansie sprinterskim obowiązują opłaty w wysokości:
  60,00 PLN płatne do 23.09.2022
  90,00 PLN płatne w dniu zawodów 24.09.2022
  [ koszulka III Duathlon Opinogóra 2022 w pakiecie ]
 2. W zawodach Duathlon Opinogóra na dystansie sprint w ramach rywalizacji sztafet obowiązują opłaty w wysokości:
  60,00 PLN płatne do 23.09.2022 – za każdego zawodnika w sztafecie
  90,00 PLN płatne w dniu zawodów 24.09.2022 – za każdego zawodnika w sztafecie
  [ koszulki III Duathlon Opinogóra 2022 w pakiecie ]
 3. W zawodach RunKids Opinogóra obowiązują opłaty w wysokości:
  20,00 PLN płatne do 23.09.2022
  30,00 PLN płatne w dniu zawodów 24.09.2022
 4. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
 5. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
 6. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system Tpay.com
 7. Dokonując przelewu na konto organizatora w tytule przelewu powinno znaleźć się: ”nazwisko i imię, opłata startowa Duathlon Opinogóra 2022 Duathlon / KidsRun”.
 8. Przy płatnościach on-line Tpay.com postępuje się zgodnie z instrukcją.
 9. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty manipulacyjnej za przepisanie pakietu w wysokości 10 PLN oraz dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej. Zmianę taką można dokonać do dnia 17.09.2022. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.
 10. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez formularz kontaktowy na stronie zawodów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług. Wpisanie danych do faktury na koncie zawodnika, nie jest równoznaczne z prośbą o nią.
 11. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę Obsługującą zawody, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
 12. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Duathlon Opinogóra.
 13. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

XVI. WYNIKI

 1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów oraz na stronie firmy obsługującej zawody.

XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. Administratorem danych osobowych jest organizator zawodów.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
 5. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa: 
  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;  
  •   prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  •   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  •   prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
  •   prawo skargi do organu nadzorczego.
 7. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

XVIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Duathlon Opinogóra należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail kontakt@runnersteam.pl, z tematem maila „Duathlon Opinogóra–Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące Duathlon Opinogóra Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Duathlon Opinogóra będzie ostateczna.

XIX. UWAGI KOŃCOWE

 1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi 24.09.2022 o godzinie 9:30.
 2. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numery startowe na kask i na rower, numer startowy na bieg, zwrotny chip do pomiaru czasu, profesjonalny pomiar czasu, profesjonalne zabezpieczenie medyczne, nadzór sędziów na trasie zawodów, izotonik oraz wodę na punktach odświeżania, bufet w strefie finishera, ciepły posiłek regeneracyjny po zawodach, medal za ukończenie zawodów. Organizator gwarantuje pełny pakiet startowy tylko w przypadku zapisów dokonanych nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem imprezy.
 3. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 5. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
 6. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Zawodnik może upoważnić inną osobę do ich odbioru. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
 7. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych (takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.) lub wystąpienia innych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zawodników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
 10. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.