> Regulamin IT4

REGULAMIN

Dystans (200m-5km-1km), Ilość zawodników OGRANICZONA – Wymagane MINIMUM – 45, MAXIMUM – 90!!

Ciechanów, 21.04.2024

I. ORGANIZATORZY

 1. Stowarzyszenie Sportowe „Runners Team”
 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie

Partnerzy

 1. WELL Fitness Ciechanów

II. CEL

 1. Upowszechnienie Triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Ciechanowa i okolic.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Indoor Triathlon Ciechanów odbędzie się w dniu 21.04.2024 r. (niedziela).
 2. Zawody odbywają się w całości [ wszystkie 3 dyscypliny ] na krytej pływalni MOSiR w Ciechanowie.
 3. Obiekt wyłączony z użytku publicznego.
 4. Trybuny otwarte dla kibiców.

IV. PROGRAM IMPREZY

Niedziela, 21.04.2024
08:00 – 09:00 Akredytacja zawodników oraz rozgrzewka na hali basenu.
09:00 – 15:00 Indoor Triathlon 4
15:00 – 16:00 Ceremonia wręczania nagród.

Program może ulec zmianie!

V. DYSTANSE I ZASADY

 1. Pool Triathlon odbędzie się w całości na hali krytej pływalni MOSiR w Ciechanowie
 2. Dystanse 1000m – 5000m – 200m [ RUN, BIKE, SWIM ]
  – bieg 1000m ( bieżnia stacjonarna ). – rower 5000m ( rower stacjonarny – spinningowy) – pływanie 200m ( 8 długości basenu 25m )
 3. Pomiar czasu odbywa się przez indywidualnego sędziego stoperem oraz w przypadku roweru i bieżni dodatkowo z panelu urządzenia.
 4. Po ukończeniu 2 dyscypliny [ BIKE ] należy opłukać ciało pod prysznicem przed wejściem do basenu [ limit czasu 3 minuty ].

VI. BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie krytej pływalni MOSiR w Ciechanowie
 2. Biuro zawodów będzie czynne w godzinach 08:00–09:00 w dniu zawodów.

VII. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE

 1. Klasyfikacje kobiet
  Nie przewiduje się klasyfikacji wiekowej, tylko kategoria OPEN
  K Open (16 lat >)
 2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn
  Nie przewiduje się klasyfikacji wiekowej, tylko kategoria OPEN
  M Open (16 lat >)

VIII. NAGRODY

 1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w klasyfikacji OPEN otrzymają pamiątkowe statuetki.
 2. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
 3. Każdy zawodnik, który ukończy Pool Triathlon otrzyma okolicznościowy medal.

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W zawodach Indoor Triathlon 4 mogą wziąć udział osoby, które dowód tożsamości ze zdjęciem i podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia. Ponadto osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach.

X. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do Indoor Triathlon 4 będą przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.runnersteam.pl. Wchodząc na stronę imprezy i klikając w menu formularz ZAPISY.
 2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej osób nieopłaconych.
 3. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnik zostanie przeniesiony na listę startową z potwierdzoną płatnością i zostanie mu nadany numer startowy. Organizator nie informuje oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego.
 4. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do dnia 19.04.2024 do godziny 23:59, Zgłoszenia będą przyjmowane także w biurze zawodów (w godzinach pracy biura podanych w punkcie VI.2.), w tym przypadku płatne gotówką.
 5. W przypadku zgłoszeń internetowych dokonanych 48 godzin przed startem zawodów, zawodnik powinien okazać dowód wpłaty wpisowego.

XI. WPISOWE

 1. W zawodach Indoor Triathlon 4 w kategoriach OPEN obowiązują opłaty w wysokości:
  80,00 zł płatne do 19.04.2024
  100,00 zł płatne w dniu zawodów 21.04.2024
 2. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 2 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
 3. Dokonując przelewu na konto organizatora w tytule przelewu powinno znaleźć się: ”nazwisko i imię, opłata startowa Indoor Triathlon 4”.
 4. Organizator nie wystawia faktur VAT, jedynie potwierdzenie wpłaty wraz z opisem, wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez formularz kontaktowy na stronie zawodów).
 5. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

XII. WYNIKI

 1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów Stowarzyszenia Sportowego Runners Team…

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. Administratorem danych osobowych jest organizator zawodów.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
 5. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa: 
  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;  
  •   prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  •   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  •   prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
  •   prawo skargi do organu nadzorczego.
 7. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

XIV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Indoor Triathlon 4 należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail kontakt@runnersteam.pl, z tematem maila „Indoor Triathlon 4–Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące Indoor Triathlon 4 Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Indoor Triathlon 4 będzie ostateczna.

XV. UWAGI KOŃCOWE

 1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi 21.04.2024 o godzinie 9:00.
 2. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 3. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 4. Odbiór statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Zawodnik może upoważnić inną osobę do ich odbioru. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
 5. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 7. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych (takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.) lub wystąpienia innych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zawodników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
 8. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.