> Regulamin SB

Summer Biathlon 2023 – Chotum, 26 sierpnia 2023 – Strzelnica

Dystans Youth ( młodzież ) – 500m bieg > 5 strzałów leżąc > 500m bieg > 5 strzałów stojąc > 500m bieg > meta
Dystans Adult ( dorośli ) – 1500m bieg > 5 strzałów leżąc > 1500m bieg > 5 strzałów stojąc > 1500m bieg > meta

Strzelamy z broni pneumatycznej długiej ( leżąc ) i krótkiej ( stojąc )

I. ORGANIZATORZY

 1. Stowarzyszenie Sportowe „Runners Team
 2. TKKF Promyk Ciechanów
 3. Patronat – Fundacja „bo Jesteś Najważniejszy” grupy Arnica

II. CEL

 1. Upowszechnienie Biathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Promocja Powiatu Ciechanowskiego w kraju i na świecie.
 3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Ciechanowa i okolic.
 4. Świetna zabawa na świeżym powietrzu …

III. PROGRAM IMPREZY

Sobota, 26.08.2023
07:00 – 09:50 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)
10:00 oficjalne otwarcie I edycji Summer Biathlon 2023
10:10 odprawa techniczna i szkolenie
10:30 start dystansu Youth
11:00 start dystansu Adult
13:00 zamknięcie trasy
13:00 – 14:30 ceremonia wręczania nagród
14:30 oficjalne zamknięcie I Summer Biathlon 2023

Program może ulec zmianie!

IV. DYSTANS I TRASA

 1. Biathlon rozegrany zostanie na 2 dystansach [bieg+strzelanie].
 2. Dystans Youth > 500m-500m-500m>meta
 3. Dystans Adult > 1500m-1500m-1500m>meta
 4. Po każdym odcinku biegowym zawodnik oddaje 5 strzałów do tarcz
 5. Start w grupach 5 lub 6 osobowych.
 6. Zawodnicy na starcie będą grupowani pod względem osiąganych wyników biegu na dystansie 1km podanych w zgłoszeniu-rejestracji.

V. BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie Strzelnicy w Chotumiu.
 2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów 26.08.2023 r. w godzinach 07:00–09:50.
 3. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy. Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego, ale zostanie on wydany bez chipa. Po chip zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość nawet bezpośrednio przed startem.
 4. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane w innym terminie oraz nie będą rozsyłane w późniejszym czasie.

VI. PAKIET STARTOWY

Pakiet startowy zawiera:
– numer startowy
– chip zwrotny do pomiaru czasu
– talon na posiłek regeneracyjny
– materiały reklamowe sponsora

VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA

 1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana oraz izotonik.

VIII. TOALETY PRZENOŚNE

 1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.

IX. POMIAR CZASU

 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową STS-Timing.

X. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE

 1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe Kobiet (decyduje rok urodzenia w dniu startu)
  K Youth (15-18 lat)
  K 18+ (generalna kobiet)
 2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe Mężczyzn (decyduje rok urodzenia w dniu startu)
  M Youth (15-18 lat)
  M 18+ (generalna mężczyzn)

XI. NAGRODY

 1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymają pamiątkowe statuetki.
 2. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
 3. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
 4. Każdy zawodnik, który ukończy I Summer Biathlon 2023 otrzyma okolicznościowy medal.

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W zawodach Summer Biathlon 2023 na wymienionych dystansach mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu rocznikowo spełniają założenia regulaminu oraz przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem i podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia. Ponadto osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach.
 2. Nie wymagamy licencji Polskiego Związku Biathlonu. Promujemy zdrowy, sportowy tryb życia wśród młodzieży i seniorów.

XIII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do I Summer Biathlon 2023 będą przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej https://runnersteam.pl/imprezy/summer-biathlon/zapisy. Wchodząc na stronę imprezy i klikając w menu formularz zgłoszeniowy, zawodnik zostanie przekierowany na panel zapisów.
 2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej osób nieopłaconych.
 3. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnik zostanie przeniesiony na listę startową z potwierdzoną płatnością i zostanie mu nadany numer startowy. Organizator nie informuje oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego.
 4. Limit uczestników to 150 osób na wszystkich dystansach (limity mogą ulec zmianie).
 5. W przypadku osiągnięcia limitu 150 uczestników na dystansie sprinterskim, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
 6. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie, gdy zwolni się na niej miejsce, o czym zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej i uiszczenia jej w ciągu trzech dni od daty wysłania informacji o zwolnionym miejscu. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
 7. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do dnia 24.08.2023 do godziny 23:59, Zgłoszenia będą przyjmowane także w biurze zawodów (w godzinach pracy biura podanych w punkcie VI.2.), jeśli pozostaną wolne miejsca.

XIV. WPISOWE

 1. W zawodach na dystansie Youth obowiązują opłaty w wysokości:
  30,00 PLN płatne do 24.08.2023
  50,00 PLN płatne w dniu zawodów 26.08.2023
 2. W zawodach na dystansie Adult obowiązują opłaty w wysokości:
  50,00 PLN płatne do 24.08.2023
  70,00 PLN płatne w dniu zawodów 26.08.2023
 3. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 2 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
 4. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
 5. Dokonując przelewu na konto organizatora w tytule przelewu powinno znaleźć się: ”nazwisko i imię, opłata startowa Summer Biathlon 2023 / Kategoria”.
 6. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy I Summer Biathlon 2023.
 7. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

XV. WYNIKI

 1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów https://runnersteam.pl/imprezy/summer-biathlon/wyniki, zakończeniu zawodów.

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. Administratorem danych osobowych jest organizator zawodów.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
 5. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa: 
  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;  
  •   prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  •   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  •   prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
  •   prawo skargi do organu nadzorczego.
 7. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

XVII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Summer Biathlon 2023 należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail kontakt@runnersteam.pl, z tematem maila „Summer Biathlon–Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące I Summer Biathlon 2023 rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących I Summer Biathlon 2023 będzie ostateczna.

XVIII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi 26.09.2023 o godzinie 9:50.
 2. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy na bieg, zwrotny chip do pomiaru czasu, profesjonalny pomiar czasu, profesjonalne zabezpieczenie medyczne, nadzór sędziów na trasie zawodów, izotonik oraz wodę na punktach odświeżania, bufet w strefie finishera, ciepły posiłek regeneracyjny po zawodach, medal za ukończenie zawodów. 
 3. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 5. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Zawodnik może upoważnić inną osobę do ich odbioru. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
 6. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 8. Organizator nie wystawia Faktur VAT.
 9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych (takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.) lub wystąpienia innych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zawodników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
 10. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.